UA
RU UA EN

Договір публічної оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наведена нижче інформація є публічною офертою Сайту vin.cleaning, права на який належать ТОВ «VIN CLEANING LIMITED» (далі – Виконавець), будь-якій юридичній чи фізичній особі (далі – Замовник, а разом Сторони) підписати Договір про надання Послуг (надалі – Договір) на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.
Подаючи Заявку на надання Послуг, Замовник погоджується з тим, що:
• Він ознайомився з умовами цієї Оферти у повному обсязі;
• Оплата Послуг означає, що він приймає всі умови цієї Оферти в повному обсязі без будь-яких вилучень та обмежень (акцепт). Договір, укладений акцептом цієї Оферти, не вимагає двостороннього підписання.
• Якщо Замовник не погоджується з умовами цієї Оферти, йому слід відмовитись від подання Заявки та зв'язатися з Виконавцем для обговорення можливості укладення договору на індивідуальних умовах.
• Оферта (зокрема будь-яка її частин) може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Оферти набирає чинності з її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти.
• Оферта (зокрема будь-яка її частин) може бути змінена Виконавцем без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Оферти набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Оферти

Відносини Сторін можуть бути додатково врегульовані окремими документами та угодами, що регламентують використання відповідних сервісів. Застосування таких додаткових документів та угод не скасовує дію цієї Оферти.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати Послуги відповідно до завдання Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги.

Послуги можуть включати:
• Звіт про недостовірну інформацію в Інтернеті про майно Замовника. Звіт містить перелік сайтів, де розміщено таку інформацію.
• Керування репутацією в Інтернеті (SERM). Видалення недостовірної інформації, розміщеної на несумлінних ресурсах в Інтернеті.

Конкретний перелік Послуг із зазначених у п. 2.2. Договори, їх ціна, термін надання, а також інші необхідні умови Договору визначаються Сторонами в ході переговорів після подання Виконавцем Заявки на надання Послуг, відображаються у завданні на надання Послуг (далі – Завдання), яке є невід'ємною частиною Договору.

Обов'язковою умовою укладання Договору є беззастережне прийняття Замовником умов політики конфіденційності, розміщеної на Сайті та яка містить правила використання персональної інформації Замовника.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:
• У будь-який час перевіряти хід та якість роботи, яку виконує Виконавець, не втручаючись у його діяльність та не створюючи для нього додаткових обов'язків, не передбачених Договором;
• Здійснювати інші, не заборонені законодавством України дії, пов'язані з виконанням Договору.

Замовник зобов'язується:
• До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом цієї Оферти, порядком та умовами надання Послуг (Завданням);
• Виділити відповідального співробітника для оперативної взаємодії з Виконавцем. Надати для ділового листування в рамках цього Договору електронну адресу, що достовірно належить Замовнику.
• Надати Виконавцю на його запит всю інформацію, необхідну для надання Послуг, достовірну інформацію про себе;
• Сплатити вартість Послуг та виконати у повному обсязі свої зобов'язання, у тому числі прийняти результати наданих Послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов'язаний:
• Надавати Послуги якісно та в повному обсязі, у строк та за ціною, узгодженою Сторонами у Завданні;
• проводити консультації з питань, що виникають у Замовника у зв'язку з наданням йому послуг шляхом телефонних переговорів, листування електронною поштою або в месенджерах;
• Почати надання Послуг протягом 3-х робочих днів з моменту надходження від Замовника оплати.
• Протягом 3-х робочих днів після закінчення надання Послуг надати Замовнику звіти про виконану роботу;
• Негайно повідомляти Замовника про всі обставини, які можуть спричинити затримку в наданні Послуги;
• Зберігати конфіденційність умов цього Договору, а також інформацію, отриману від Замовника у зв'язку з виконанням цього Договору;
• Забезпечувати конфіденційність персональних даних про Замовника відповідно до законодавства України.

Виконавець має право:
• Вимагати від Замовника надання необхідної інформації для належного надання Послуг;
• У разі порушення Замовником строку та/або розміру оплати вартості Послуги, зазначеної у Завданні, Виконавець має право вимагати компенсації збитків, завданих ним, внаслідок цього порушення;
• Самостійно визначати склад персоналу, який забезпечує належне надання Послуги, за потреби залучати третіх осіб.

ОПЛАТА ПОСЛУГ

Ціна за Послуги Виконавця, а також порядок оплати зазначаються у комерційній пропозиції та у Рахунку, що виставляється Виконавцем Замовнику.

Оплата Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі.

Оплата вважається здійсненою Замовником з моменту надходження всієї суми коштів на рахунок Виконавця.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладання та змісту цього Договору, включаючи будь-які додатки та доповнення до нього, комерційною таємницею та зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Договору або розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не стосується загальновідомої чи загальнодоступної інформації.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів сторін, а у разі, якщо сторони не можуть домовитися, у Господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

Виконавець не несе відповідальності за якість Послуг, якщо Замовник вказав недостовірні відомості, необхідні для надання Послуг, або надав Виконавцю інформацію, яка не відповідає чинному законодавству України.

Виконавець не несе відповідальності за не досягнення Замовником результатів, яких він розраховував досягти, використовуючи Послуги Виконавця (за невідповідність результатів наданих Послуг очікуванням Замовника).

У будь-якому випадку сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором обмежується сумою, яку Виконавець отримав від Замовника за Договором.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна із Сторін бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин.

ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта набирає чинності з моменту внесення оплати за послуги, встановлені цією офертою.

Виконавець має право змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку. Дата набрання чинності змінами цієї оферти - дата їх публікації на веб-сайті Виконавця.

Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін. У разі, якщо Договір розривається до завершення робіт, передбачених Завданням, взаєморозрахунки між сторонами визначаються додатковою угодою.

Якщо інше не передбачено додатковим Додатком до Договору, після того, як Замовником було внесено оплату і Виконавець приступив до виконання Договору, але на момент здачі робіт, за відсутності будь-яких винних дій Виконавця, Замовник має право розірвати Договір, письмово попередивши про це Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання Договору. Здійснена оплата в цьому випадку не повертається.

Якщо інше не обумовлено додатковим Додатком до Договору, якщо Договір розривається з ініціативи Замовника, а обсяг робіт, виконаних Виконавцем до цього моменту перевищує суму внесеної Замовником оплати, то на підставі діючих цін Виконавця та Акту про роботи, виконані до моменту розірвання Договору, провадиться розрахунок заборгованості Замовника перед Виконавцем, яка погашається протягом 3-х робочих днів з моменту підписання сторонами (акцепту) цього Акту.

ІНШІ УМОВИ

Договір набирає чинності з моменту повної оплати Послуг Замовником та закінчується при повному виконанні своїх зобов'язань Сторонами.

Після укладення Договору, єдиними документами, що визначають умови надання Послуг Виконавцем та регулюючим відносини Сторін є цей Договір та Завдання, повністю оплачене Замовником.

Усі розбіжності між Сторонами підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Досудовий порядок вирішення спору, що з відносин, регульованих Договором, вважається обов'язковим. Термін досудового врегулювання претензій становить 30 (тридцять) днів із моменту отримання відповідної претензії. У разі недосягнення згоди щодо врегулювання спору, така суперечка підлягає розгляду та вирішенню в суді за місцем знаходження Виконавця відповідно до чинного законодавства України.

До відносин між Замовником та Виконавцем застосовується право України.

Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним і таким, що не підлягає застосуванню, не тягне за собою недійсності інших положень Договору.

Договір, укладений на підставі Оферти, включаючи всі його невід'ємні частини, інші документи, складені на його виконання, а також інформація, яка стала відомою іншій Стороні під час виконання Договору, є конфіденційною інформацією. Така інформація не може бути розголошена без письмової згоди іншої Сторони ні під час дії Договору, ні після припинення його дії. Інакше винна Сторона зобов'язана відшкодувати постраждалій Стороні всі заподіяні цим збитки, включаючи втрачену вигоду.

Всі повідомлення та повідомлення, надіслані відповідно до цього Договору або у зв'язку з ним, повинні бути зроблені в письмовій формі і будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони доставлені кур'єром під розписку Сторони, що отримала, або надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення, направлені факсом, за допомогою електронної пошти та інших засобів зв'язку, що забезпечують підтвердження факту та дати отримання повідомлень іншою Стороною.

Укладаючи Договір, обидві сторони визнають юридичну силу за всім електронним листуванням, включаючи вкладені файли, що пересилаються, між електронною скринькою Замовника та електронною скринькою Виконавця.

Сторони зобов'язані негайно повідомляти про зміну своїх поштових адрес, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів.

Потрібна консультація?
Залишіть заявку